Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2019 r. zmienia się wysokość zasiłku dla bezrobotnego, który jest podstawą do naliczenia stypendiów szkoleniowych oraz stypendium stażowego w projekcie (Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.04.2019 r. – zamieszczone w Monitorze Polskim w dniu 10.05.2019 r.). W związku z tym stypendia szkoleniowe oraz stypendia stażowe, będą naliczane w wyższej kwocie (art. 72 . ust.2 – 1033,70 zł). 

  • Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe , które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin.”
  • „Uprawnienia osób skierowanych na staż: w okresie odbywania stażu przysługuje im stypendium stażowe w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jeżeli miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie. Stypendium za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę przysługującego stypendium przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych w okresie, za które świadczenie to przysługuje. Osoba zachowuje prawo do stypendium stażowego za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, przypadający w okresie odbywania stażu, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa;”